BEPALINGS EN VOORWAARDES

 1. Algemeen

 Indien ‘n deelnemer (of die wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer) nie die bepalings en voorwaardes aanvaar ten tyde van inskrywing nie, sal daardie deelnemer (of die wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer) nie toegelaat word om vir die Kompetisies wat deur ABS Produksies aangebied word nie.

 • Hierdie algemene bepalings en voorwaardes is van toepassing ten opsigte van alle kompetisies (die “Kompetisie” of gesamentlik, “Kompetisies”) wat deur ABS Produksies (“die Vervaardigers”) op ons onderskeie webtuistes (“Webtuistes”) aangebied word, waartoe toegang verkry word deur die skakel van die onderskeie Kompetisies op die toepaslike sosiale media platforms (bv. Facebook, Instagram of WhatsApp).
 • Die terme “gebruiker”, “jy”, “julle” en “hulle” verwys na al die persone wat toegang tot die Webtuiste verkry en die Webtuiste gebruik, vir enige rede, insluitende elke gebruiker wat vir ‘n Kompetisie inskryf (“deelnemer” of ‘n wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer) of persone wat in ‘n Kompetisie stem. Die term “ons” verwys na die Vervaardigers.
 • Die Vervaardigers behou die reg voor om die algemene bepalings en voorwaardes, die reëls van enige Kompetisie of enige pryse of enige aspek daarvan, sonder kennisgewing, op enige tyd en om enige rede te verander, uit te stel, op te skort of te kanselleer. In die geval dat kennisgewing wel aangaande sodanige wysiging, uitstel, opskorting of kansellasie gegee word—
 • sal julle daarvan verwittig word deur ‘n kennisgewing op ons Webtuiste of toepaslike sosiale media platforms; en
 • gee jy toestemming om afstand te doen van enige regte, belange of verwagtinge wat jy van die Vervaardiger of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word mag hê, en erken jy dat jy geen skadevergoeding teen ons of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, sal verhaal nie.

1.5     Inskrywings vir deelname aan Kompetisies is slegs beperk tot persone wat in
Suid-Afrika woonagtig is wat geldige Suid-Afrikaanse ID dokumente of geldige geboortesertifikate (in die geval van minderjarige deelnemers) het.  Ons behou die reg voor om aan te dring op die bewyse van hierdie dokumente.

1.6     Kompetisies en SMS’e wat tydens die stemproses gestuur word, word gereguleer deur Suid-Afrikaanse wetgewing.

1.7     Die Vervaardigers sal geen korrespondensie of navrae telefonies of per WhatsApp beantwoord nie.  Onderhewig aan hierdie bepalings en voorwaardes, kan navrae wat nié in hierdie bepalings en voorwaardes aangespreek word nie, per e-pos gestuur word na support@wilkoweb.com. Geldige navrae wat per e-pos gestuur is, sal, sover moontlik, binne 48 uur beantwoord word.

1.8     Die Vervaardigers sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige onakkurate inligting wat op ons of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, se Webtuistes, digitale platforms of sosiale media platforms verskyn of gepubliseer word nie, behalwe waar aanspreeklikheid vir die onakkurate inligting ontstaan het weens die growwe nalatigheid of opsetlike optrede van die Vervaardigers of hulle personeel.  Ons moedig jou aan om enige wanfunksionering van ons Webtuistes, digitale platforms of sosiale media platforms wat moontlik inskrywings kan verhoed, per e-pos aan ons te rapporteer by support@wilkoweb.com

1.9     Enige toegewings, vergunnings, uitstel of afstanddoening wat die Vervaardigers moontlik aan ‘n deelnemer, finalis of wenner (of ‘n wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer, finalis of wenner) maak, sal op geen wyse die regte of verpligtinge van die Vervaardigers in terme van hierdie bepalings en voorwaardes benadeel, of op enige wyse geag word as afstanddoening van ons regte in terme van hierdie bepalings en voorwaardes nie.

1.10   Die bepalings en voorwaardes wat in hierdie dokument vervat is, is saamgestel ten einde te voldoen aan die wetlike vereistes, soos vervat in die Wet op Verbruikersbeskerming, 2008 (Wet No. 68 van 2008). Daar is dus sommige klousules of gedeeltes van hierdie bepalings en voorwaardes wat die risiko of aanspreeklikheid van die Vervaardigers of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, beperk. Wanneer jy hierdie bepalings en voorwaardes aanvaar, dui dit op jou aanvaarding van die beperking van daardie risiko of aanspreeklikheid en plaas dit ‘n verpligting op jou om die Vervaardigers of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, van daardie risiko of aanspreeklikheid vry te stel.

 1. Gebruik van persoonlike inligting en foto’s 
 • Die gebruik en verwerking van jou persoonlike inligting is onderhewig aan die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (Wet No. 4 van 2013).
 • Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, gee jy as deelnemer (of die wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer), toestemming tot, en bevestig jy dat jy kennis neem van, die volgende:
 • Alle regte, insluitende intellektuele eiendomsreg en kopiereg op die foto’s wat aan ons gestuur word berus by jou, en nadat jy die foto’s opgelaai het, sal hierdie regte by die Vervaardigers berus.
 • Buiten soos in hierdie bepalings en voorwaardes gespesifiseer, het die Vervaardigers geen verpligting, finansieël of andersins, teenoor jou met betrekking tot die publikasie of gebruik van die foto’s nie.
 • Die foto’s, voornaam en van van die minderjarige deelnemer of finalis kan op die Vervaardigers (of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word) se digitale platforms (bv. ons Webtuiste en WhatsApp) en op die sosiale media platforms van die Vervaardiger (of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word) gepubliseer word tydens die inskrywings-, stem- en wenner-aankondigingsfases van Kompetisies.
 • Die volgende inligting kan op ons Webtuiste, digitale platforms en sosiale media platforms gedeel word as deel van die stem- en wenner-aankondigingsfases van Kompetisies:
 • Naam van die deelnemer of finalis;
 • die unieke ID wat ons aan elke deelnemer of finalis toegeken het, soos op die Webtuiste geskep; en
 • foto’s wat aan ons gestuur is tydens die inskrywingsproses.
 • Die Vervaardigers skep WhatsApp groepe om kommunikasie met groot groepe deelnemers, finaliste en wenners van ‘n Kompetisie te vergemaklik. Deelnemers (of die wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) verleen hiermee toestemming dat hulle selfoonnommer aan ander deelnemers, finaliste en wenners op die betrokke WhatsApp groep sal sigbaar wees.
 • Die gebruik en publikasie van die foto’s, in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes, sal nie ‘n deelnemer, finalis, minderjarige deelnemer of finalis (of wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer of finalis), se reg op privaatheid skend nie.
 • Deur aan hierdie kompetisie deel te neem, stem jy in dat die Vervaardigers jou af en toe mag kontak per e-pos (of telefonies) rakende promosies en ander bemarking wat vir jou relevant kan wees, onderhewig aan jou reg om sodanige promosies en bemarking van die hand te wys.
 • ‘n Deelnemer, finalis of wenner van ‘n Kompetisie kan die geleentheid hê om in ons, of enige van die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, se bemarkingsmateriaal te verskyn, onderhewig aan die deelnemer, wenner of wettige ouer of voog (in die geval van ‘n minderjarige deelnemer , finalis of wenner), se reg om so ’n uitnodiging van die hand te wys.
 1. Reëls vir deelname aan Kompetisies en pryse 

3.1     Hierdie reëls moet tesame met die ander bepalings en voorwaardes gelees en toegepas word.

3.2     Deelnemers wat versuim om enige van die bepalings en voorwaardes of reëls ten opsigte van enige van ons Kompetisies na te kom, mag, in die uitsluitlike diskresie van die Vervaardigers, gediskwalifiseer word van deelname aan die inskrywings-, stem- of wenner-aankondigingsfase van ‘n Kompetisie.

3.3     Deur hierdie bepalings en voorwaardes te aanvaar, bevestig jy as deelnemer of ‘n wettige ouer of voog (in die geval van ‘n minderjarige deelnemer), dat jy kennis neem van die volgende reëls vir deelname aan Kompetisies en hierdie reëls so aanvaar:

 • Inskrywings vir ons Kompetisies is gratis.
 • Elke Kompetisie wat deur die Vervaardigers aangebied word, sal addisionele reëls en maniere waarop inskrywings moet plaasvind, spesifiseer waaraan deelnemers moet voldoen om te kwalifiseer.  Daardie addisionele reëls moet saam met die algemene bepalings en voorwaardes in klousule 1 hierbo en die reëls vir deelname aan Kompetisies en pryse, soos in hierdie klousule uiteengesit, gelees en toegepas word.
 • Die Vervaardigers sal die die sluitingsdatum en spesifieke kunstenaar ten opsigte waarvan deelnemers kan inskryf, in die addisionele reëls van die onderskeie Kompetisies spesifiseer. Die Vervaardigers behou die reg voor om die sluitingsdatum, vir enige rede, in die uitsluitlike diskresie van die Vervaardigers, te wysig.  Julle sal van enige wysiging van die sluitingsdatum vir ‘n Kompetisie verwittig word deur ‘n kennisgewing op ons Webtuiste, digitale platforms of toepaslike sosiale media platforms.
 • Onderhewig aan klousule 4 en die algemene bepalings en voorwaardes, word finaliste en wenners van Kompetisies deur middel van SMS stemme deur die publiek bepaal.
 • Deelnemers (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) verleen hiermee toestemming dat WhatsApp groepe gestig word om die finaliste, wenners of finale uitslae van Kompetisies bekend te maak en om reëlings aangaande pryse, video opnames deur te stuur.  Deelnemers neem kennis daarvan dat hulle nommers op WhatsApp vir ander deelnemers sigbaar sal wees en bevestig hiermee dat hulle dit aanvaar.
 • Die Vervaardigers behou die reg voor, om, in die uitsluitlike diskresie van die Vervaardigers, aan deelnemers of finaliste wat vir ‘n Kompetisie ten opsigte van ‘n spesifieke kunstenaar ingeskryf het, en met die nodige aantal SMS stemme gekwalifiseer het, die geleentheid te bied om ‘n prys te wen of in video opnames van ander kunstenaars waaarmee ons geassosieer word, te verskyn. In hierdie geval, sal daardie deelnemer of finalis daarvan verwittig word en het hy/sy die reg om so ‘n prys, video opnames weg te wys.
 • Behalwe vir geldige navrae of die rapportering van wanfunksionering van ons Webtuistes, digitale platforms of sosiale media platforms wat moontlik inskrywings kan verhoed, soos in klousule 1.7 en klousule 1.8 hierbo bepaal word, sal deelnemers (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) nie toegelaat word om, op enige wyse, tydens die inskrywings-, stem, aankondgings of bekendmakingsproses met die Vervaardigers te onderhandel, konsulteer, korrespondeer of poog om die uitslag van enige van daardie prosesse te beïnvloed of te manipuleer nie. Die Vervaardigers  behou die reg voor om, in ons uitsluitlike diskresie, sodanige deelnemer onmiddelik te diskwalifiseer van verdere deelname aan ‘n Kompetisie of aan die stemproses.
 • Deelnemers (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) neem op eie risiko deel aan Kompetisies en aanvaar en/of gebruik pryse, en neem deel aan video opnames wat in ‘n Kompetisie gewen is, op hulle eie risiko.
 • ‘n Deelnemer se persoonlike inligting, insluitende selfoonnommers, e-posadresse en ouderdom, moet korrek ingevul word ten tyde van die inskrywing vir Kompetisies. Indien die Vervaardigers redelike pogings aangewend het en steeds sukkel om deelnemers, finaliste of wenners (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers, finaliste of wenners) by die gegewe selfoonnommers of e-posadresse te kontak, sal die Vervaardigers die uitsluitlike diskresie hê om ‘n ander deelnemer, finalis of wenner, wat met die nodige aantal SMS stemme gekwalifiseer het, te kies om verder aan ‘n Kompetisie deel te neem of om ‘n prys te aanvaar, of in ‘n  video opname te verskyn ten opsigte van enige van die kunstenaars waarmee ons geassosieer word.
 • Deelnemers sal gediskwalifiseer word indien die verkeerde ouderdom geselekteer is ten tyde van die inskrywingsproses.
 • Behalwe vir die Vervaardigers se diskresie om aan deelnemers, finaliste of wenners van ‘n spesifieke Kompetisie die geleentheid te bied om pryse van ‘n ander Kompetisie te aanvaar of om in ‘n video opname van ‘n kunstenaar waarmee ons geassosieer word, te verskyn (soos in die reel hierbo bepaal word), is pryse in ‘n Kompetisie nie onderhandelbaar nie en kan nie vir kontant verruil word nie. Die wenner van ‘n Kompetisie het die reg om ‘n prys weg te wys of om nie in ‘n video opname te verskyn nie.
 • Die Vervaardigers of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word sal geen verantwoordelikheid aanvaar dat ’n prys wat in ‘n Kompetisie gewen is, of enige aspek daarvan, bevredigend, tydig, sonder defekte, veilig of betroubaar is nie.
 • Deelnemers bevestig hiermee dat hulle, ten alle tye, moet voldoen aan die toepaslike sosiale media platforms se beleid wanneer hulle op WhatsApp groepe kommunikeer.
 • Die Vervaardigers behou die reg voor om deelnemers, wenners of finaliste te diskwalifiseer van deelname aan enige Kompetisie of van die stemproses of om regstappe te neem, indien hulle (of hulle wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer) op enige van ons Webtuistes, digitale platforms of sosiale media platforms, onwelvoeglike taal gebruik, lasterlike opmerkings maak of op enige ander wyse kommunikeer of optree wat die Vervaardigers, enige van die kunsteraars waarmee hulle geassosieer word, enige van ons Kompetisies of enige ander deelnemer, finalis of wenner van ons Kompetisies se goeie naam in gedrang bring of beledigend is.  Dit sluit gedrag in (maar is nie daartoe beperk nie) wat lei tot deelnemers, finaliste of wenners se arrestasie, hofverskyning, betrokkenheid by ’n polisie ondersoek (selfs voordat die deelnemer, finalist of wenner aan ’n misdryf skuldig bevind word) en onwelvoeglike of skandalige gedrag, hetsy dit in die media of op sosiale media platforms of ander digitale platforms gepubliseer word, of nie.
 • Die aankondig van finaliste, wenners of die finale uitslag van Kompetisies is finaal en geen korrespondensie sal hieroor ten opsigte van enige Kompetisies gevoer word nie.
 • Video opnames sal in Gauteng (Johannesburg of Pretoria) of omliggende areas plaasvind, of soos andersins aan deelnemers, finaliste of wenners gekommunikeer word.
 • Wenners (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige wenners) van Kompetisies is persoonlik verantwoordelik vir die reël en kostes van reise, vervoer en verblyf na en vanaf Gauteng of omliggende areas vir doeleindes van opnames.
 • Wenners (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige wenners) van Kompetisies is persoonlik verantwoordelik vir die reël en kostes van grimering, kleredrag en hare vir doeleindes van video opnames.
 • Geen werknemers of familielede van die Vervaardigers of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word, mag aan Kompetisies deelneem nie.
 • Indien, vir enige rede, ‘n Kompetisie nie in staat is om voort te gaan soos beplan nie, insluitend as gevolg van COVID-19 of weens ander gesondheidsredes of weens infeksie deur ‘n rekenaar virus, foute, peuter, ongemagtigde ingryping, bedrog, tegniese onderbrekings of enige ander oorsake buite die beheer van die Vervaardigers, wat die administrasie, sekuriteit, regverdigheid, integriteit of behoorlike uitvoering van die Kompetisie bederf of raak, sal die Vervaardigers geregtig wees, op hul uitsluitlike diskresie, om die Kompetisie te kanselleer en dit te hervat van die begin af op dieselfde of soortgelyke voorwaardes as dié wat hierin vervat is.
 • DIVERSE VOORWAARDES:
 • Alle foto’s moet oorspronklike werk wees, geneem deur die deelnemers. Geen derde party mag die materiaal wat die foto bevat besit of beheer nie, en die foto mag nie inbreuk maak op die handelsmerk, kopiereg, morele regte, intellektuele regte of privaatheid van enige entiteit of persoon nie.
 • Die foto moet in sy oorspronklike toestand wees en kan op geen manier verander word nie, insluitend maar nie beperk tot die verwydering, toevoeging, omkeer of vervorming van onderwerpe binne die raam nie.
 • Oortreders sal uit die wedstryd verwyder word, van enige prys (s) gestroop word en verbied word om vir toekomstige wedstryde deel te neem.
 • Inskrywings sal nie aanvaar word nie, tensy dit via die amptelike wedstrydkanaal ingedien word. Inskrywings wat nie deur die regte kanaal ingedien word nie, sal uitgevee word.
 • Versuim om aan hierdie amptelike reëls te voldoen, kan tot diskwalifikasie van die wedstryd lei. Borg behou die reg voor om enige persoon wat volgens hom opsetlik hierdie amptelike reëls oortree het, permanent te diskwalifiseer. Wedstryd onderhewig aan alle federale, staats- en plaaslike wette en regulasies. Geldig waar dit deur die wet verbied word.
 • U mag die materiaal op die webwerf nie verander, kopieer, reproduseer, herpubliseer, oplaai, pos, oordra of versprei nie, insluitend teks, grafika, kode en/of sagteware. U mag gedeeltes materiaal uit die verskillende gebiede van die webwerf druk en aflaai uitsluitlik vir u eie nie-kommersiële gebruik, mits u instem om geen kopiereg of kennisgewings van die materiaal te verander of te skrap nie.
 1. SMS’e en die stemproses
  • Onderhewig aan die algemene bepalings en voorwaardes en klousule 3, word finaliste en wenners van Kompetisies deur middel van SMS stemme deur die publiek bepaal.
  • Daar is geen beperking op die aantal SMS stemme wat per deelnemer ingestuur kan word nie.
  • Die Vervaardigers sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige SMS was verkeerdelik aangestuur is, verkeerdelike kodes of ander inligting bevat of ná die sluitingsdatum van die onderskeie Kompetisies aangestuur is nie.
  • Deelnemers, finaliste en persone wat in ‘n Kompetisie stem, moet kennis neem van die volgende:
 • Elke SMS kos R3, per stem, per deelnemer. Hierdie is ‘n premium koste en gratis SMS’e geld nie. En SMS’e kan gestuur word na 47620.
 • Die koste van premium SMS’e word gereguleer, gekoördineer en bepaal deur onafhanklike derdeparty diensverskaffers en nie deur die Vervaardigers nie.
 • Geen persoon wat stem en geen deelnemer sal dus geregtig wees daarop om enige gelde, vergoeding of krediete van enige aard, vir enige rede, van die Vervaardiger (of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word) te verhaal nie. Deelnemers (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) en persone wat in Kompetisies stem, doen hiermee afstand van enige regte om eise in te stel teen, of om enige kostes te verhaal van die Vervaardigers (of die kunstenaars waarmee ons geassosieer word) of om eise in teen ons in te stel vir enige spesiale skade of genoegdoening wat deelnemers (of ‘n wettige ouer of voog van minderjarige deelnemers) of persone wat in ‘n Kompetisie stem, opdoen.
  • Die Vervaardigers sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid aanvaar vir enige netwerkprobleme wat ‘n deelnemer (of die wettige ouer of voog van ‘n minderjarige deelnemer) of ‘n persoon wat in ‘n Kompetisie stem verhoed om SMS’e te stuur nie.
 1. Bekendmaking van finaliste en wenners van Kompetisies

 Inskrywings sluit op die sluitingsdatum wat op die ten opsigte van die onderskeie Kompetisies aangedui word.

 • Nadat die sluitingsdatum vir inskrywings, vind ‘n beoordelingsproses plaas wat tussen twee en vyf dae kan neem.
 • Die beoordelaars is onafhanklik en word deur die Vervaardigers aangewys. Die beoordeelaars se keuses en beslissings is finaal en geen korrespondensie sal oor die keuse van finaliste gevoer word nie.
 • Die finaliste van ‘n Kompetisie word bekendgemaak op die onderskeie Kompetisies se Webstuistes, digitale platforms en ons sosiale media platforms. Elke deelnemer wat as ‘n finalis gekwalifiseer het, word voorsien van ‘n unieke ID wat ons aan hulle toeken en wat dan op ons Webtuiste, digitale platforms en sosiale media platforms verskyn.  
 • Die publiek word genooi om vir deelnemers te stem. Stemme sluit op ‘n sluitingsdatum wat op die onderskeie Kompetisies se Webstuistes, digitale platforms en ons sosiale media platforms bekendgemaak word.
 • Voorlopers, waar moontlik, mag elke aand bekend gemaak word. Dit bly die besluit van die vervaardigers of, en wanneer die voorlopers bekend gemaak sal word al dan nie.
 • Voorlopers wys die top stemme op daardie stadium en voorlopers wissel afhangend van die hoeveelheid stemme. ‘n Voorloper is nie noodwendig die eind-wenner nie.
 • Die wenners van ‘n Kompetisie sal binne vyf dae na die sluitingsdatum van die stemfase van ‘n Kompetisie per e-pos in kennis gestel word.
 • Deelnemers of finaliste wat nie binne vyf dae na die sluitingsdatum van die stemfase van ‘n Kompetisie deur die Vervaardigers in kennis gestel is dat hulle ‘n finalis of wenner van ‘n Kompetisie is nie, moet aanvaar dat hulle nie as finalis gekies is nie of nie as ‘n wenner aangewys is nadar die uitslag van die SMS stemme bepaal is nie.
 • Die uitslag van die SMS stemme word bepaal en geoudit deur ‘n onafhanklike derdeparty.
 • Neem kennis dat video opnames waarin die wenners verskyn, nie onmiddelik opgeneem word nadat die wenner aangewys is nie. Video opnames word gereël volgens datums, plekke en tye (en volgens die programme van) wat deur die kunstenaars waarmee ons geassosieer word bepaal en bevestig word.
 • Die Vervaardigers sal die wenners kontak in verband met die reëlings, datums, plekke en tye van video opnames waarin hulle verskyn.